Pyetje të shpeshta të mësuesve

1Çfarë është pronësia intelektuale?
Pronësia intelektuale ndahet në dy degë ; E drejta e Autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to dhe Pronësia Industriale (patentat për shpikje, modelet e përdorimit, market tregtare dhe të shërbimit, disenjot industriale, treguesit gjeogtrafikë dhe emërtimet e origjinës)
2Pse duhet mbrojtur pronësia intelektuale?
Në komunitetin shkollor, është shumë e rëndësishme që fëmijët të kuptojnë se pronësia intelektuale është shumë e rëndësishme për inovacionin, sepse siguron mbijetesën e krijuesve dhe u jep atyre nxitje të mëtejshëme. Pronësia intelektuale u siguron atyre mjetet dhe mënyrën e duhur për të shfrytëzuar veprat e tyre pa u varur nga të tretët.
3Çfarë nuk mbrohet?
Përveç ideve, nuk mbrohen as formulat, proceset dhe metodat matematikore, sepse ato janë më të lidhura me idetë sesa me veprat, prandaj ndalimi i përdorimit të tyre nuk do të lejonte zhvillimin dhe përparimin. Po kështu, informacioni që nuk përfshin ndonjë origjinalitet, fakte të thjeshta, lajme dhe shprehje të traditës popullore (p.sh. poezi tradicionale, fjalë të urta, fjalë të urta, valle tradicionale) nuk mbrohen nga prona intelektuale. .
4Çfarë mbrohet nga e drejta e autorit?
Krijuesi. Personi fizik, pra personi që ka krijuar veprën. Në shumicën e rasteve, është e lehtë të identifikohet krijuesi, pasi përmendet emri i tij, si për shembull në kopertinën e librit përmendet autori. Ndonjëherë projekti është një përpjekje bashkëpunuese, si për shembull kur mësuesi ka një grup studentësh që krijojnë një pikturë së bashku ose punojnë së bashku për të krijuar një koreografi. Në këtë rast, të gjithë konsiderohen si bashkëkrijues, pra krijues të veprës me, si rregull, një pjesë të barabartë në shfrytëzimin e saj.
5A duhet të kërkojmë gjithmonë lejen e krijuesve?
Rregulli është që ju nuk mund të përdorni punën e dikujt tjetër pa lejen e tij, përveç nëse përdorimi i punës që synoni të bëni bie nën një përjashtim ose kufizim të parashikuar me ligj. Duke pasur parasysh, riprodhimi falas i veprave si pjesë e teksteve shkollore, për shembull, përdorimi i tyre në metodat e mësimdhënies ose provimet, si dhe vënia përballë fragmenteve të shkurtra në mbështetje të një mendimi ose për qëllime kritike, lejohet në kushte të caktuara.
6A mund të prezantoj një video që është e disponueshme në internet në klasë pa ndonjë problem? A po shkel të drejtat e autorit të të tjerëve?
Një video e disponueshme në internet mund të mbrohet nga e drejta e autorit dhe/ose të drejtat e përafërta. Edhe pse kërkesat e ligjit parashikojnë përjashtime specifike për përfitimin e arsimit, prezantimi i një vepre audiovizive nuk bën pjesë në këtë kategori pasi ligji i referohet vetëm rasteve të riprodhimit të veprave letrare.
7Një video e disponueshme në internet mund të mbrohet nga e drejta e autorit dhe/ose të drejtat e përafërta. Edhe pse kërkesat e ligjit parashikojnë përjashtime specifike për përfitimin e arsimit, prezantimi i një vepre audiovizive nuk bën pjesë në këtë kategori pasi ligji i referohet vetëm rasteve të riprodhimit të veprave letrare?
Me Pronësi Industriale nënkuptojmë të gjitha të drejtat të përcaktuara në nenin 1 të Konventës së Parisit për mbrojtjen e pronësisë industriale. Mbrojtja e pronësisë industriale ka si objekt të saj, patentat dhe modelet e përdorimit, markat tregtare, markat e shërbimit, emrat e tregtisë, treguesit gjeografikë dhe emërtimet e origjinës.
8Cilat janë avantazhet e regjistrimit të markës?
Pronari i markës së regjistruar gëzon të drejtën ekskluzive të përdorimit të markës, në përputhje me të drejtat e parashikuara nga ligji për Pronësinë Industriale.
9A është një patentë e vlefshme në çdo vend?
Patentat janë të drejta territoriale. Në përgjithësi, të drejtat ekskluzive janë të zbatueshme vetëm në vendin ose rajonin në të cilin është paraqitur dhe dhënë një patentë, në përputhje me ligjin e atij vendi ose rajoni.
10Kush ka të drejtë për të depozituar një aplikim për markë?
Të drejtën për të bërë aplikim përmbi një markë mund të bëhet nga çdo person.