Kush jemi?

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale (DPPI) është institucioni i ngarkuar me ligj për regjistrimin, administrimin dhe promovimin e objekteve të Pronësisë Industriale, detyrim që  buron nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.

DPPI është institucioni i vetëm në Republikën e Shqipërisë  pëergjegjës për  regjistrimin e  patentave për shpikje, modelet e përdorimit,  markat tregtare dhe të shërbimit, disenjot industriale, treguesit gjeografikë dhe emërtimet e origjinës.

 

Cilat janë objektet e Pronësisë Industriale?

Patentat dhe modelet e përdorimit;

Disenjot industriale;

Markat tregtare dhe të shërbimit;

Treguesit gjeografikë dhe emërtimet e origjinës

Trajnime

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga Strategjia Kombëtare e Pronësisë Intelektuale 2022-2025 prioritet ka bashkëpunimin e ngushtë me sistemin para universitar për rritjen e ndërgjegjësimit në fushën e pronësisë industriale.

Në muajin prill 2023 me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve dhe Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit parauniversitar (ASCAP), u nënshkrua një Marrëveshje Bashkëpunimi ku një nga objektivat është trajnimi i mësuesëve të këtij sistemi.

Për këtë qëllim, DPPI me rekomandim  edhe të ekspertëve ndërkombëtarë në fushën e pronësisë intelektuale, ka filluar në muajin Maj trajnimin e stafeve pedagogjike.  Me rëndësi në këto trajnime janë përditësimi i njohurive dhe zhvillimi i kompetencave profesionale, në mënyrë që mësuesit t’u sigurojnë nxënësve arsim cilësor, në fushën e pronësisë intelektuale.
Qëllimi nuk është vetëm shpërndarja e informacionit por dhe nxitja e krijimtarisë tek brezat e rinj.
Të gjitha trajnimet e mësuesve janë zhvilluar në bashkëpunim me përfaqësues të ASCAP (Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Para-universitar).

April 17, 2024

Me nxënësit e gjimnazit “Petro Nini Luarasi” për të prezantuar Konkursin “Ne krijojmë për planetin”

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale(DPPI), ka nisur punën e saj për informimin dhe ndërgjegjësimin  e brezit të ri të sistemit të arsimit parauniversitar, mbi pronësinë […]

Institucione

1.2

DPPI


Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
logoDDA

DDA


Drejtoria e te Drejtave te Autorit
1.3

ISHMT


Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut
1.4

WIPO


Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale